عشق یعنی
‍‍دستانم را بگیری
نگاهم کنی
وبگویی
من به بودنت قانعم
*حتی اگر سهم من ازتو فقط لمس چند لحظه دستانت باشد*