تن زخمیِ آوارِ برگم، پاییزی ام پاییزی ام،  هم فصلِ مرگم...