بازیگران چندمیگیری گریه کنی۲
اینروزها درمحله خاوران درحال فیلمبرداری هست.
کارگردان ...علی توکل نیا
تهیه کننده.. حسن توکل نیا
امیدوارم فیلم مورد پسند تماشاچیان سینما وتلویزیون قرارگیرد.