روز جهانی ناشنوایان، بر بیناترین انسانها، مبارک... من و عطیه معصومی سال ۱۳۶۶ در پشت صحنه، فیلم، پرنده کوچک خوشبختی و علیرضا رضائیان، بازیگر ناشنوای فیلم رابطه .. دوستتان دارم