تمام افکار خود را
روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید...
پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند...
#گراهام_بل