اوست نشسته در نظر من به کجا نظر کنم
اوسـت گرفته شهر دل من به کجا سفر برم
#مولانا