براى دیدار با ایرانیان مقیم استرالیا لحظه شمارى میکنیم...