این همه میبینمومیشنویم بازم گول خیلی چیزهارومیخوریم ....