کسانی را به زندگیتان راه دهید که انسانیت را در شما تقویت کنند و الهام بخش مسیر درست باشند.