پاییز که میشه هوای رشت میاد سراغم،هوای بارون ،هوای بیخیالی،کودکی...
هوس میکنم بیام رشت پیش مامان حرف دل بزنم.غروبا بشینم با دوستام رو تراس با صدای بارون چایی بخوریم و بخندیم...
رشت...رشت...رشت
شهر منحصر به فرد من،با فرهنگ مخصوص به خودش که هرکی رو عاشق خودش میکنه