مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد
وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد