خیلى از مشکلات تو دنیا حل میشه،
اگه فقط یاد بگیریم به جاى اینکه در مورد هم حرف بزنیم،
با همدیگه حرف بزنیم.