این یونس عزیز!
اصلا کلمه اداری بازنشستگی به این چهره و هیبت استاد دوست داشتنی ما نمی اید
اوایل دهه هفتاد در کلاس های روزنامه نگاری مرکز رسانه ارشاد آشنا شدیم و افتخار این رفاقت تا امروز هست ممنون برای همه چیز