مادر عزیز دل و مهربانم ، بهترین دوستم ، زاد روزت مبارک و همچنین سالگرد ازدواج تان با پدر خوب و بزرگم شاد و سلامت باشی