#سریال#ستایش داریوش ارجمند در نقش حشمت فردوس. #شیوا خنیاگر در نقش عاطی