سی‌وچهارمین مهر زندگی من هم کنار شما گذشت.
خدا به هر کسی انقدر لطف نمیکنه.
امسال و مخصوصاً روز تولدم انقدر برام با بقیه سال‌ها فرق داشت که نمیتونید تصور کنید.
خوشحالم که کلی دوست خوب دارم که هم خودم هواشونو خیلی دارم ، هم اونا هوای منو♥️
دوستون دارم.

عاقبت‌بخیری‌همتون...