این دو نازنین، خانم پوری بنایی و خانم احترام برومند. جشن آکادمی سمندریان