«خواهشا فقط اسم بنویسید و توضیح ندید
هر کسی که به نظرتون بی نظیر بوده و بزرگترین و افتخار آفرین برای ماست
زکریا/ابن سینا/قائم مقام فراهانی/مربم میرزاخانی/ابوریحان/پروفسورسمیعی/فردوسی و ....
اصلا شاید یه کسی که امروز هم بین ماست ..

هنرمنده ،ورزشکار، دانشمند، ادیب، شاعر، رفتگر، سیاستمدار، نجار، خواننده س، رزمنده س ، عالم دینیه، فیلسوفه، شخصیت تلویزیونی، .....هر کی ی ی ی ی
هر آنکس که به نظرتون بزرگترینه و جایگزینی تقریبا نداره
سعی کنید خیلی فکر کنید و فوری ننویسید
شاید یک فرد عادی باشه که یک بار یه کار بزگ کرده و تکرار نشدنیه شایدم یه گزینه ی خیلی شناخته شده باشه یا خیلی ام شناخته شده نباشه
فقط نظرتون و بنویسید»