بوی سیگار میدی
_اینم گزارش کن!

#ماجرای_نیمروز_رد_خون
عکس : #مجید_طالبی
گریم : #شهرام_خلج