در حالیکه جهان درگیر مسائل عمده ای است که حل آنها نیاز به اشتراک مساعی تمامی ملتها و دولتها دارد، برخی از رهبران جهان در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل، از دیدگاهی که ضامن منافع شخصی، گروهی، یا محلی بود به طرح نظراتی پرداختند که قطعا به بحرانهای جهانی دامن میزند.
چند نفر از آنها شما را به یاد شخصیت «علاالدین» در فیلم «دیکتاتور» انداختند؟