آیا مدعی العموم در خصوص دفاع از فرهنگ مسئولیتی ندارد؟
#مدعی_العموم