زندگی به ما می اموزد که بسیاری از اوقات فقط باید ارام بود ،سکوت کرد وبروی مبارک نیاورد.همه چیز در پس زمان معلوم میشود