با شهروز جان یکی از بهترینها و با معرفتترین های این روزگار در وقتی کبوترها ناپدید شدند
به زودی و بعد از بهبودی پای من به روی صحنه خواهیم رفت
عکس از رضا جاویدی عزیز