هموطن عزیزم!
اگر اتوبوس تا بیخ گلویش پُر بود لطفاً سوار نشو!
اجازه بده تجمع شهروندان شریف و با عزت نفس در ایستگاه ها به مسئولین بفهماند که تعداد اتوبوس ها کم است.
این فضاى تنگ و بى تنفس با شأن و منزلت هیچ ایرانى تناسب ندارد.
و مطمئن باشید خود مسئولان محترم و حتى خانواده هایشان هرگز حاضر به مسافرت درون شهرى با چنین شرایطى نیستند.
مسئول محترم!
خط ویژه نیمى از فضاى تردد در هر خیابان است. این فضاى خالى صرفاً براى تردد آدم هاى ویژه حصار کشى نشده است.
اگر توان استفاده حد اکثرى از آن را ندارید بازش کنید تا حد اقل مردم با ماشین هاى شخصیشان تردد کنند.
خواهش مى کنم احساس عزت نفس و احترام را در مردم بیش از این از بین نبرید.
از طرف یک شهروند عادى که معمولا با وسایل نقلیه عمومى تردد مى کند