یه مردی به سن من عاشق بشه / با موهای جو گندمی رو به رووت چقدر فرق داره نگاهش به عشق / تو رو یه مردی به سن من عاشق بشه / با موهای جو گندمی رو به رووت چقدر فرق داره نگاهش به عشق / تو رو میرسونه به هر آرزوت خودم کمتر از تو نفس میکشم... که سهم ِ هوامو ببخشم به تو… تو حرف زیادی داری با خدا… بگو تا خدامو ببخشم به تو… .