برید کنار نفتی نشید
آره ملت باید میرفتن کنار که شما و امثال شما نفتی بشن
دشمن خارجی کیلو چنده اینا از داخل پوکوندنمون
(عکس پست قبل اشتباه بود به همین دلیل پاک شد)
خراب مملکت از دست دزد خانگی