خودت رو با هیچکس مقایسه نکن بین خورشید و ماه مقایسه اى نیست هر کدوم به وقتش میدرخشند... #داریوش_فرضیایی#عموپورنگ#مجری_بازیگر_کودک#خورشید_ماه