وعمر شیشه ی عطر است پس نمیماند
پرنده تا به ابد در قفس نمیماند...
.
پ.ن.اون روزا هنوز یه سالت هم نشده بود مامان!حالا چقدر خانوووم شدی دخترکم.
.
بماند به یادگار