آمدن هر صبح
پیام خداوند برای آغاز یک فرصت تازه است...
برخیز و در این فرصت تازه ،زندگی را زندگی کن...
تغییر مثبتی ایجاد کن...
و از یک روز دوست داشتنی خداوند لذت ببر...