یه وقتایی فک میکردم زندگی قراره با برنامه ریزی و روی یه خط صاف پیش بره.
اما راستش هر جا فک کردم برنامم دقیق تره و مطمئن تر بودم زندگی تو دست انداز بزرگ تری انداختم ، اسمش قسمته ، تقدیره یا هر چی که هست نمیدونم فقط میدونم راست میگن که آدمیزاد از یک ساعت دیگه اشم خبر نداره ، پس.... دل داده ام بر باد
بر هر چه بادا باد