سالها پیشتر عکس از فخرالدین فخرالدینی شاید سادگی و طبیعی بودن خیلی بهتر از دستکاریهای امروزه برای.... اکثر خانمها امروزه انقدر با صورتشان ور میروند و دستکاری میکنند که اغلب قابل شناسائی نیستند!!.