مبارک مبارک تولدت مبارک گندم کوچولوی ما بوقت سه سالگی.