هزار کیلومتر دورتریم الان ...ولى دلمون هنوز پیش مردم مهربون و خونگرم اون دیار جا مونده...مگه داریم زیباتر و تودل بروتر از این کوچولو ها