یک قاب قدیمی با همایون جانِ شجریان
بی نظیر ...وقتی یک شکل دیگه ایی بودم روزایی که تکرار نمی شه
حدااقل ۱۵ کیلو لاغرتر...
یادش بخیر ...
یادم نیست کجا رو نگاه می کردیم