اطراف خودتان را تنها با افرادی پر کنید که قصد دارند شما را بالاتر ببرند “اپرا وینفری”.