سه سال به اندازه سی سال گذشت ننه روحت شاد میدونم اون دنیا هم هوای منو داری و دعام میکنی با ناراحتیم ناراحت میشی و خوشحالیم شاد وخودت میدونی این سه سال چه کشیدم دلتنگتم ننه
شادی روح همه پدر و مادرها صلوات