بی تو می رفتم تنها تنها
وصبوریِ مرا کوه تحسین می کرد ! حمید مصدق
#عشق #مادر