جان، اندیشه های تازه برایم به ارمغان آورده
من ،به دنبالِ جهان رفتم ،جز پوچی هیچ ندیدم.
.

به دنبال تو میروم که سراسر، امیدی و حیات
کوچه راه ها و خیابان پیاده رو ها
برای این است که دست در دست هم با هم قدم بزنیم
جهان،ارزش قدم زدن ندارد
____________
«پاییزت » مبارک .
من به سمت تو دچارم
____________
هزار و یک سال و بیست و هشت شب