نتیجه گیری با شتاب کار ابلهان است.
آدم دانا شک میکند.
ابله اعتماد میکند.
آدم ناشی میگوید حتما چنین است.
آنکه داناتر است میگوید شاید چنین باشد ولی خواهش میکنم بیشتر تحقیق کنید.
جرمی تیلر

موافقید در این مورد با خودمون خلوت کنیم و نتیجه رو فقط خودمون متوجه بشیم ؟
همین کافیه.
دوستون دارم.شاد باشید