«دلتنگتم مامان خوشگلم داره سه سال می شه و انگار صد ساله ندارمت کاش بودی ، کاش بودی ، کاش بودی . قدر مادرهاتون، پدرهاتون رو بدونید خیلی ببوسینشون خیلی بغلشون کنید ، جای خالی مادر با اقیانوسی از اشک هم پُر نخواهد شد . روح همه ی رفتگان شاد و دل از دست دهندگان آروم»