در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم و نگران بودم ،
تا اینکه آنها را تجربه کردم و حالا ترسی از آنها ندارم ❗️
از " تنهایی" میترسیدم ،
یاد گرفتم "خود را دوست بدارم"