«اولین حضور بین المللی فیلم قسم در فستیوال توکیو ممنون از زحمات تمام همکارانم که بی یاری انها این میسر نمیشد»