و باز صدای برگ خیزان پاییز را میشنویم... تابستانی هامان را پاییز میبَرد پاییز را مهر میلاد است‌‌‌... تولدِ پاییز  پاییزیا و مهر ماهی ها مبارکاااااا کیا تولدشونههههههه دستا بالااااااا