دل بسته ام پاییز شاید دوباره سر مهر بیایی.
عکس: امیررضارعیتی