دیشب در مضجع شریف حرم اباعبدالله دعاگوی شما ملت بزرگ ایران بودم