چه زیبا دارم تو را  آنقدر که لبریزم از عشق ای کاش همه بدانند که در این هیاهوی دنیا تو خلوت شلوغ ترین آدم این شهری و چه زیباست این خلوت و چه دل انگیز است با تو بودن دلنوشته.