انگار خـدا تو صداشون کدئین تزریق کرده …
با آدم که حرف میزنن دردا تسکین پیدا میکنن
سلامتی تک تک مادرا ،مامانا ،ننه هااا ..
و‌ جای همه عشقای که پرواز کردند بهشت برین.