اینم یه صبای کوچک.
صبا ی کوچک زشت نبود....دماغش بزرگ نبود. از اول هم شیطون و بلا و پرانرژی بود ... تاااااا اکنون...... بیشتر با پسرها بازی میکرد چون انرژی او با پسرها همسان بود.....زیاد از خاله بازی خوشش نمیامد.....عاشق دوچرخه سواری بود......از قرار پسرهای پایه ی دوچرخه سواریش را میزد.....اینجور که پسرهای بزرگ شده گفته اند
صبای کوچک با همه ی شیطنتهایش باهوش بود و درسخوان......همیشه درس خواندن و دانش اندوزی را دوس میداشت.......و هنوز هم دوس دارد.
صبای کوچک بزرگ شد....اما هیچگاه اجازه نداد دنیای بزرگی قلبش را سیاه کند.