تولد محمود خوردبین مبارک از همه پیشکسوتان و کسانی که امروز برای تولد من و محمود خان به تمرین پیشکسوتان آمده بودند تشکر می کنم .