دوستان خوبم درود
بیایید از این به بعد، سوال مطرح کنیم و شما در کامنتها پاسخ بدید.
فکر میکنم این بهتر از اراجیف یک عده و ستایش عده ای دیگر و علامت گل و آدمک باشه.
چون یکی از بزرگترین مشگلات جامعه ی ما نپرسیدن سواله.
همه پاسخ های از پیش تعیین شده داریم که از قبل کپی شده.
نه.....منظورم فکر کنیم و نظرات صادقانه بدیم.....کسی قرار نیست به ما جایزه بده....مسابقه نیست.
دعوا نداریم.....چندتا آدم نرمال و خانواده دار و مودب هستیم که میخوایم بهم کمک کنیم برای تفکر.
موافقید؟
سوال اول
جهان بزرگ است و انسان کوچک.....آیا انسان میتواند آنقدر بزرگ شود که جهان در برابرش کوچک شود ؟